fbpx

תקנון תחרות “Extreme Summer”

מבוא
התחרות נערכת ע"י חברת אקסטרים גרופ בע"מ ח.פ.514317874 להלן "החברה" מרחוב יגיע כפיים 21, פתח תקווה ומטרתה העלאת תמונות אקסטרים על ידי הגולשים לדף הפייסבוק ולערוץ האינסטגרם של Extreme ובחירת 6 תמונות האקסטרים היפות והמקוריות ביותר על ידי חבר השופטים של אקסטרים גרופ.

1. הגדרות כלליות
1.2 "אתרי התחרות" - עמוד הפייסבוק של החברה, ששמו Extreme Group וערוץ האינסטגרם ששמו IT.Extreme "
2.2 "הפרסים –"הפרס למקום הראשון הוא מצלמת GOPRO אותה תבחר החברה. 5 המקומות הנוספים, התמונות המרשימות ביותר, יקבלו מגוון מתנות.
3.2 "התחרות" – העלאת תמונת אקסטרים על ידי הגולשים לדף הפייסבוק של החברה או לאינסטגרם עם התיוג #Extreme_Summer ובחירת התמונה היפה והמקורית ביותר ו-5 התמונות המרשימות ביותר על ידי חבר השופטים של החברה.
4.2 "משתתף" - כל גולש תושב מדינת ישראל או בעל היתר כניסה לישראל ושהייה כדין, שהינו אוהד עמוד הפייסבוק של החברה, אשר יעלה , לדף הפייסבוק של החברה או לאינסטגרם בתקופת התחרות תמונת אקסטרים שצולמה על-ידו;
5.2 "עורך התחרות" – החברה;
6.2 "פייסבוק" – אתר אינטרנט מסוג רשת חברתית בכתובת www.facebook.com;
7.2 "תקופת התחרות" – 22.07.15 – 31.08.15;

2. פרשנות
2.1 תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
2.2בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
3.2 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

3. התחרות - כללי
1.3 בתקופת התחרות ניתן יהיה להשתתף בתחרות "Extreme Summer", שתיערך בדף הפייסבוק "Extreme Group" ובאינסטגרם.
2.3 החברה תהיה רשאית לקצר או להאריך את משך התחרות ולהודיע על שינויי תנאיה או חלק מהם ולערוך שינויים בתקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי באמצעות הודעה בדף הפייסבוק, "Extreme Group ".
3.3 מטרת התחרות היא העלאת תמונות אקסטרים לדף הפייסבוק של החברה ולאינסטגרם עם התיוג #Extreme_Summer .
3.4 אין החברה אחראית על כל תקלה טכנית שבגללה נבצר מהמשתתף להשתתף בתחרות, ו/או גרמה לעיכוב בפרסום או לתקלה. מוסכם בזאת כי המשתתף לא יוכל לבוא בשום טענה כלפי החברה באם לא יזכה בפרס.
3.4 החברה רשאית למחוק או לערוך כל תוכן שייכתב/יועלה ע"י הגולש לדף הפייסבוק של החברה לרבות תוכן פוגעני או המכיל אלמנטים בוטים, פרסום, תוכן "ספאם" או כל תוכן אחר שאינו מכבד את תקנון התחרות ואת עמוד האוהדים של חברת כצט. השתתפותו של גולש שהעלה תוכן מסוג זה לעמוד תיפסל והוא יורחק באופן זמני, או לצמיתות מן המתחם.
3.5 מובהר כי התחרות אינה ממומנת ע"י חברת פייסבוק והיא אינה צד בתחרות ואינה נושאת אחראיות מכל סוג שהוא לתחרות ולאפליקציה.

4. השתתפות בתחרות
4.1 על מנת להשתתף בתחרות, המשתתף יצטרך להיכנס לדף Extreme Group בפייסבוק או לאינסטגרם ולהעלות בתקופת התחרות, תמונת אקסטרים שצולמה על-ידו.
4.2 כל משתתף יוכל להעלות כמה תמונות שירצה לקיר העמוד, אך יוכל לזכות רק בפרס אחד.
4.3 המשתתף אחראי באופן בלעדי ומלא לתמונה שהועלתה על ידו, ומתחייב כי אין בפרסום התמונה ו/או העלאתה כדי לפגוע בצד שלישי כלשהו, לרבות לפי חוקי הגנת הפרטיות, זכויות יוצרים ואיסור לשון הרע.
4.4 המשתתף אחראי באופן מלא ובלעדי לכל נזק אם וכל שייגרם כתוצאה מפרסום התמונה והוא מתחייב לפצות ולשפות את החברה מייד עם דרישתה הראשונה על כל נזק, הפסד, חיוב, תשלום ו/או הוצאה שייגרמו או יושתו על החברה כתוצאה מפרסום התמונה או כל תוכן אחר שיעלה המשתתף לדף הפייסבוק של החברה או האינסטגרם.
.54 פרטי המשתתף שיימסרו על ידו לצורך רישום לתחרות יחייבו אותו לכל דבר ועניין ונכונות הפרטים שנמסרו יהיו באחריותו הבלעדית של המשתתף. למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.
4.6 החברה תהיה פטורה מלבדוק את נכונות הפרטים ואת אותנטיות התמונה.

5. הפרס
1.5 תמונת משתתף שייבחר על ידי חבר השופטים שימונה ע"י החברה, כתמונת אקסטרים היפה והמקורית ביותר לדעת חבר השופטים, תזכו את המשתתף שהעלה אותה בפרס – מצלמת GOPRO .
2.5 הודעה על הזוכים תפורסם בדף הפייסבוק ובערוץ האינסטגרם של החברה והפרס יוענק לזוכים במשרדי החברה ברחוב יגיע כפיים 21 בפתח תקווה, לאחר הצגת תעודת זהות.
3.5 המשתתף מאשר כי במידה ויזכה, החברה תוכל לפרסם את שמו ו/או התמונה שלו.
4.5 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, החברה רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא. החברה שומרת לעצמה את האפשרות למנוע את הפרס ממשתתף אם יימצא פגם באופן התנהלותו בתחרות ולהעביר את הפרס למשתתף שתמונתו היא הבאה בסדר דירוג השופטים לאחר התמונות שדורגו וזכו בפרס.
5.5הפרס הוא אישי, אינו ניתן להעברה, ויוענק אך ורק לזוכה שעמד בכל תנאי התחרות והתקנון.
5.6 הפרס אינו ניתן להמרה על ידי הזוכה בכסף או בשווה כסף או בפרס או במוצר אחר שלא כמפורט בתקנון. לחברה נתונה הזכות להחליף את הפרס בפרס שווה ערך אחר.
5.7 יודגש כי משתתף לא יהיה זכאי לקבל כל תמורה בכסף ו/או בשווה כסף בגין התכנים שיועלו על ידו במסגרת התחרות, לבד מן הפרס לזוכה כמתואר לעיל.
8.5 לא מומש הפרס ע"י זוכה כלשהו תוך 30 יום ממועד ההכרזה על הזכייה באתר התחרות או במועד אחר שנקבע, מסיבה כלשהי, בין מרצונו ובין שלא רצונו, תפקע זכותו לפרס לכל דבר ועניין.
9.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה של זוכה הפרס באחד מתנאי תקנון זה או אי מסירת כתובת למשלוח הפרס או אי יכולת של החברה ליצור קשר עם משתתף שזכה לאחר שלושה נסיונות שנעשו במועדים שונים, עלולה לעכב ו/או לבטל את מימוש הפרס.
10.5 מובהר כי החברה לא תהא אחראית לטיב הפרס, אמינותו, התאמתו לצרכיי הזוכה, תקינותו, בטיחותו, ערכו, מימושו או לכל נזק או הפסד, לגוף או לרכוש, העלול להיגרם עקב או בקשר עם מימוש הפרס, השימוש בו או היעדר יכולת לממש את הפרס או לעשות בו שימוש וכל משתתף פוטר בזאת את החברה מכל אחריות כאמור.
11.5 חבות במס כלשהו, אם תהיה, תחול על הזוכה בפרס. החברה תהא רשאית לדרוש מהזוכה את סכום המס שנדרשה על-פי דין לשלמו ו/או לנכותו עקב מתן הפרס לזוכה.

6. פרטיות
החברה רשאית לעשות שימוש לצורכי קידום מכירות, פרסום ויחסי ציבור בכל חומר הנוגע לתחרות ולקיומה, לרבות, בין היתר, בשמות המשתתפים, בדבר זכייתם ובכל תמונה שהועלתה על-ידם או מטעמם, בכל סוגי המדיה, לפי שיקול דעתה, בכל מועד שתבחר לכך וללא תשלום כל תמורה למשתתפים וכל משתתף מוותר על כל טענה או תביעה בקשר לכך נגד החברה ו/או מי מטעמה.

.7 פטור מאחריות
7.1 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת האינטרנט, על כל מרכיביה ו/או לזמינותה ולא יישאו בכל אחריות להפסקות ו/או שיבושים כלשהם ו/או בנזקים כלשהם, בין ישירים ובין עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר יגרמו למשתתפים.
7.2 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החברה או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף, רכוש או נזק אחר אשר ייגרם למשתתף או לאחר עקב או בקשר עם התחרות, ההשתתפות בה, זכייה בפרס כלשהו, שימוש בפרס או היעדר יכולת להשתמש בפרס, והמשתתף מוותר בזאת ויתור מלא ומוחלט על כל טענה או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בכל הנוגע לתחרות ולהשתתפותו בה ובכלל זה, בין היתר, לתמונות שהעלה ולפרס.

8. כללי
1.8 המשתתף בתחרות מאשר כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו, וגם במידה ולא קרא את התקנון, המשתתף מסכים בעצם השתתפותו שהתקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
2.8 משך התחרות, לרבות מספר ימי התחרות ייקבעו על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא זכות ערעור.
3.8 החברה רשאית להפסיק ו/או לבטל את התחרות ו/או לשנות את תנאיה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
8.4 החברה תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך התחרות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

שלחו קו"ח
שלחו קורות חיים

  צרף קורות חיים:
  סוג הארגון המבוקש?
  היקף משרה מבוקשת?
  מיקום גיאוגרפי מבוקש?
  סוג העסקה מבוקש?

  רגע... לפני שאתם הולכים, את קורות החיים שלכם כבר שלחתם?

  תנו לנו לדאוג לכם למשרה מעולה!

   צרף קורות חיים:
   סוג הארגון המבוקש?
   היקף משרה מבוקשת?
   מיקום גיאוגרפי מבוקש?
   סוג העסקה מבוקש?