fbpx

תקנון פרטיות

תקנון פרטיות אתר www.extreme.co.il (להלן: "האתר") של אקסטרים גרופ בע"מ (להלן: "החברה").

הצהרת פרטיות
בהצהרת פרטיות זו תפורט בפנייך מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר חברת אקסטרים גרופ בע"מ https://www.extreme.co.il (להלן: "האתר" או "אתר החברה"). החברה תהיה זכאית, לשנות מעת לעת, או לעדכן את הוראות הצהרת פרטיות זו .

כל התנאים בהצהרה זו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, לגברים ונשים כאחד.

1. איסוף פרטים במאגר מידע
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר החברה ו/או בתוך קורות החיים ו/או ה"לידים" שתשלח לחברה (להלן: "פרטי המידע האישי"), יישמרו במאגר המידע של החברה. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותי האתר.

2. השימוש במידע
2.1. בעת השימוש באתר החברה יכול שיצטבר מידע נוסף על נוהגיך (מעבר לפרטי המידע האישי שיימסרו על ידך), העמודים שבהם צפית, איזורים אליהם נכנסת, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. החברה תשמור את המידע האמור, כמו גם את פרטי המידע האישי במאגריה. השימוש במידע זה ייעשה רק על פי הצהרת פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:
2.1.1. כדי לאפשר לך שימוש בשירותי האתר, כנזכר בתקנון השימוש באתר;
2.1.2. לשלוח אליך, מעת לעת, בדואר אלקטרוני, טלפון ו/או תוכנות מסרים מיידים פריטי מידע אותם ביקשת לקבל במסגרת שירותי האתר וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור;
2.1.3. ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך);
2.1.4. לצורך ניתוח ואיסוף מידע סטטיסטי, כאשר מידע זה לא יזהה אותך אישית;
2.1.5. לכל מטרה אחרת, המפורטת בהצהרת פרטיות זו או בתקנון האתר.
2.2. לצורך איסוף מידע סטטיסטי וניטור פעילות אתר החברה, החברה נעזרת בשירותי "Google Analytics" (ועשויה להיעזר, בנוסף או במקום, גם בשירותי גופים אחרים המספקים שירות דומה בטיבו). המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אישית את המשתמשים ומיועד, כאמור, לצרכים סטטיסטיים בלבד, כאשר גם ספק השירות יכול וישמור במאגריו את המידע הסטטיסטי האמור.

3. מסירת מידע לצדדים שלישיים
3.1. בראש ובראשונה ישמשו פרטי המידע האישיים על מנת לבחון: (א) את התאמת המועמדים שאת קורות חייהם שלחת לאחת המשרות הפתוחות שיש לחברה, ו/או ללקוחות החברה להציע להם ("המועמדים"); או (ב) את התאמת ה"לידים" אשר שלחת לחברה לסוג המשרות המעניינות את החברה.
3.2. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי המידע האישי שלך ושל המועמדים מטעמך והמידע שנאסף על פעילותכם באתר החברה (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
3.2.1. החברה עשויה לספק מידע מסויים במסגרת פנייתה למי מן הגורמים שציינת בקורות חייהם של המועמדים, ככאלו שהעסיקו את המועמדים בעבר או הממליצים עליהם, במסגרת הליך וידוא פרטיהם.
3.2.2. החברה עשויה לפנות ללקוחות הנקובים אשר "לידים" אודות משרה פנויה אצלם הועברה על ידך לחברה, לצורך יצירת התקשרות עסקית בין החברה ללקוחות הנקובים לביצוע השמה או הצעה למשרת מיקור חוץ.
3.2.3. בכפוף להסכמתך, החברה עשויה להעביר את פרטי המידע האישיים גם למי מלקוחותיה אשר עשויים להיות מעוניינים להעסיק מועמדים כעובדים שלהם או לקבל שירותי מיקור חוץ מן החברה באמצעות המועמדים, על מנת שלקוחות אלו ייבחנו את מידת התאמת המועמדים להיות מועסקים אצלם או לתת להם שירותים בדרך של מיקור חוץ. החברה תבקש את הסכמת המועמדים כאמור בטרם ביצוע פנייה ללקוחותיה והעברתם של פרטי המידע האישי הנוגעים להם אליהם.
3.2.4. כידוע לך, החברה המתפקדת כלשכת תעסוקה פרטית המתמקדת ב"שידוך" בין מחפשי עבודה ובין מעסיקים פוטנציאליים – לקוחותיה – והשמתם לעבודה אצלם.
3.2.5. במקרה שתפר את תקנון האתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
3.2.6. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור כל מידע אודותיך או אודות המועמדים מטעמך לצד שלישי;
3.2.7. בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;
3.2.8. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי, לרבות המועמדים.

4. אבטחת מידע
החברה מפעילה אמצעי אבטחת מידע הבאים לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לאתר החברה ו/או למחשביה, אך אין בהם בטחון מוחלט. כמו כן אין באפשרות החברה לוודא כי משלוח התראות כאלו או אחרות לא ייורט על ידי צדדים שלישיים הפועלים ברשת האינטרנט שלא בהרשאה מטעם החברה. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר החברה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

5. "עוגיות" (Cookies)
אקסטרים עשויה להשתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.
אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך (באמצעות "Opt-Out").

6. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים
החברה אוספת, בין בעצמה ובין באמצעות כלים של צדדים שלישיים – כאמור לעיל, ומנתחת מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

7. זכות לעיין במידע המצוי במאגר מידע
7.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. נזכירך כי בידך האפשרות להתחבר לאתר ולעיין במידע המצוי לגבייך בפרופיל האישי שלך ולתקן כל פרט הדורש תיקון – ואנו מזמינים ומעודדים אותך לעשות כן.
7.2. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שביקשת אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

עדכון אחרון: אוקטובר 2018

שלחו קו"ח
שלחו קורות חיים

  צרף קורות חיים:
  סוג הארגון המבוקש?
  היקף משרה מבוקשת?
  מיקום גיאוגרפי מבוקש?
  סוג העסקה מבוקש?

  רגע... לפני שאתם הולכים, את קורות החיים שלכם כבר שלחתם?

  תנו לנו לדאוג לכם למשרה מעולה!

   צרף קורות חיים:
   סוג הארגון המבוקש?
   היקף משרה מבוקשת?
   מיקום גיאוגרפי מבוקש?
   סוג העסקה מבוקש?